Svitavský židovský hřbitov

Ze všech dochovaných historických pramenů je patrné, že ve Svitavách vedle sebe žili v minulých stale-tích ve shodě obyvatelé německé, české, ale i židovské národnosti. Obrat nastává až ve dvacátém století. Přichází tragická doba dějin našeho města, která rázně přeruší jeho kontinuitu. Koncem třicátých let dochází k rozbití československého státu, k násilnému odchodu většiny českých obyvatel ze Svitav. Je vypálena židovská synagoga, zhanoben židovský hřbitov, svitavští Židé až na výjimky končí v plynových komorách.

V roce 1945 obsadila město sovětská armáda. Opět dochází k řadě násilností, obyvatelstvo německé národnosti je na základě mezinárodních dohod odsunuto do Německa. Určitě i díky přetržení tradic a nesourodosti nového obyvatelstva jsou i v dalších letech ničeny cenné kulturní památky – kostel sv. Floriána, kaple v Lačnově, dílo zkázy je dokončeno i na židovském hřbitově.

Jaký je vlastně osud svitavské Židovské náboženské obce? Ve Svitavách byla Židovská náboženská obec (dále jen ŽNO) založena v roce 1888, jejím představeným byl továrník Josef Stein. Roku 1892 byl zbudován židovský hřbitov, v roce 1902 si Židé postavili svou synagogu. Ta byla zcela zničena v roce 1938, na jejím místě byl založen park, který dostal po roce 1945 název „Národních mučedníků“. I ten však musel ustoupit v sedmdesátých letech 20. století novému autobusovému nádraží.

ŽNO ve Svitavách pro nepatrný počet přeživších obyvatel židovského původu zrušilo ministerstvo vnitra svým výnosem z 10.října 1946. Židovský hřbitov byl ničen postupně. Jeho likvidace začala v roce 1938 a už se nezastavila. V listopadu 1946 píše pověřenec ŽNO v Boskovicích Místnímu národnímu výboru ve Svitavách, aby zařídil, aby …“po městě roztroušené, nacisty odvlečené pomníky byly vráceny na původní místa. Tyto pomníky se nacházejí, jak se proslýchá, u některých místních kamenosochařů. Dále Vás prosíme, abyste zařídili, aby snad nepovolaní činitelé nerozebírali zeď svatého pole“….

V letech 1946 – 49 probíhala mezi Místním národním výborem ve Svitavách a Židovskou náboženskou obcí v Boskovicích (právní nástupkyní ŽNO ve Svitavách) čilá korespondence ohledně vlastnictví pozemků, na nichž stála synagoga a židovský hřbitov. Tyto pozemky byly totiž na základě nařízení z 21.9.1940 ŽNO odebrány a převedeny bezplatně do vlastnictví města. ŽNO žádala po roce 1945 o jejich vrácení. Po mnoha jednáních dospěly obě strany k dohodě, že pozemek, na němž stávala židovská synagoga, město od ŽNO Boskovicích odkoupí za cenu 26.144,- Kč (zda k vyrovnání skutečně došlo, se mi nepodařilo zjistit).

K vyrovnání za pozemky s pozůstatky židovského hřbitova nedošlo, neboť Místní národní výbor ve Svitavách odmítl přistoupit na podmínky ŽNO, že „… MNV postaví na ploše bývalého hřbitova památník za umučené židovské občany města Svitav. MNV se zaváže, že na ploše zničeného hřbitova, kde již bylo dříve pohřbíváno, nebude pohřbíváno pro příští časy a že tato plocha bude oddělena, resp.vyznačena živým plotem….“ A židovský hřbitov chátral dál. Pozemek byl převeden do majetku Východočeských energetických závodů a využíván jeho zaměstnanci.

Obrat nastal až v roce 1999. Na město Svitavy se z pověření Židovské obce v Praze obrátila Správa nemovitostí Židovské obce v Praze MATANA a.s. s žádostí o spoluúčast při realizaci pietních úprav pozemku bývalého Židovského hřbitova ve Svitavách. Majitel pozemků, Východočeské energetické závody a.s. bezúplatně převedl celou parcelu bývalého hřbitova do vlastnictví Židovské obce v Praze. Městská rada ve Svitavách rozhodla, že se bude společně s Židovskou obcí v Praze podílet na pietní úpravě místa. V letech 2000-2002 proběhla kompletní úprava pozemku, původní hranice vyznačena živým plotem, plocha byla osázena dřevinami a umístěny pozůstatky náhrobků. V roce 2003 byl na tomto místě odhalen památník připomínající historii svitavské židovské komunity od ak. sochaře Jiřího Věnečka.

Autor
Vlastivědné listy Pardubického kraje č. 2/2006, Blanka Čehulová

Zatím žádné komentáře

Přidat nový komentář
* Všechny údaje jsou povinné.

Ztracené náhrobky

Informace ke ztraceným, nebo naopak nalezeným náhrobkům, u kterých zatím není provedena identifikace.

Přidat fotografii 
* Takto označené údaje jsou povinné.